ATL:n eettiset säännöt » Eettiset säännöt

Eettiset säännöt


ATL:n koko jäsenkunta on sitoutunut noudattamaan seuraavia eettisiä periaatteita:

1. Yleiset velvoitteet

ATL:n jäsentoimiston tulee:

1.1 Ylläpitää ja jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan kaikilla arkkitehtitoiminnan laadun kannalta merkityksellisillä osaamisen alueilla kiinnittäen erityistä huomiota teknologian kehityksen, lainsäädännön ja liikkeenjohdon alueiden hallintaan.

1.2 Varmistaa, että toimistolla on käytössään tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat työmenetelmät, sekä palveluksessaan toimeksiantojen vaativuutta vastaava pätevä henkilökunta.

1.3 Huolehtia siitä, että tarvittava työnjohto ja valvonta on järjestetty.

1.4 Järjestää työntekijöilleen asianmukainen työympäristö ja riittävät korvaukset sekä antaa mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen.

1.5 Huolehtia, että toimiston työntekijöiden kanssa on tehty asianmukaiset työsopimukset.

1.6 Huolehtia, että yrityksen talous ja kaikki toimintaan liittyvät sopimukset hoidetaan huolella ja lain mukaisesti.

2. Yhteiskunnalliset velvoitteet

ATL:n jäsentoimiston tulee:

2.1 Tiedostaa toimintansa yhteiskunnalliset ja ympäristölliset vaikutukset.

2.2 Etsiä toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja, jotka parantavat ympäristöä sekä elämän ja asumisen laatua.

2.3 Kunnioittaa sen yhteisön arvoja, luontoa ja kulttuuriperintöä, johon suunnittelutehtävä kohdistuu.

2.4 Harjoittaa riippumatonta arkkitehtitoimintaa.

3. Velvoitteet toimeksiantajille

Arkkitehtisuunnittelupalvelua suorittaessaan ATL:n jäsentoimiston velvollisuus on suorittaa se vastuuntuntoisesti ja ammattitaidolla. Kaikessa toiminnassaan arkkitehtitoimiston tulee suhtautua tehtäväänsä ennakkoluulottomasti ja puolueettomasti, ottaen tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon asiaankuuluvat tekniset ja ammatilliset normit. Asiantuntevan ammatillisen arvioinnin tulee aina olla toiminnan ensisijaisena vaikuttimena.

ATL:n jäsentoimiston tulee:

3.1 Ottaa vastaan toimeksiantoja vain näiden eettisten sääntöjen mukaisesti ja ennen tehtävän vastaanottamista varmistaa, että toimistolla on käytettävissään riittävät taloudelliset ja tekniset resurssit toimeksiannon suorittamiseen.

3.2 Ottaa vastaan toimeksianto vasta kun osapuolet ovat sopineet vähintään seuraavista asioista:
• Tehtävän sisältö ja laajuus
• Vastuiden jakautuminen
• Vastuiden rajoitukset
• Palkkio tai sen laskentaperusteet
• Sopimuksen purkautumisehdot

3.3 Toteuttaa tilaajan lailliset tavoitteet sekä suorittaa toimeksianto sen edellyttämällä ammattitaidolla.

3.4 Suorittaa toimeksianto sovitussa kohtuullisessa aikataulussa.

3.5 Pitää tilaaja tietoisena toimeksiannon edistymisestä sekä kaikista seikoista, jotka voivat vaikuttaa työn laatuun tai hintaan.

3.6 Ottaa huomioon, että toimeksiantajan asiat ovat luottamuksellisia. Tietoja saa luovuttaa muille osapuolille ilman tilaajan suostumusta vain oikeuden vaatimuksesta.

3.7 Olla puolueeton antamissaan neuvoissa, arvioinneissa ja tekemissään päätöksissä sekä saattaa toimeksiantaja ja muut osapuolet tietoisiksi sellaisista tiedossaan olevista merkittävistä seikoista, jotka voivat vaarantaa hänen asemansa riippumattomana asiantuntijana tai joiden voidaan olettaa aiheuttavan eturistiriitoja. Arkkitehdin tulee varmistaa, että tällaiset ristiriidat eivät vaaranna osapuolten laillisia etuja tai hämärrä arkkitehdin velvollisuutta arvioida puolueettomasti hankkeen muiden osapuolten sopimuksen mukaista toimintaa.

4. Velvoitteet ammattikunnalle

ATL:n jäsentoimiston tulee:

4.1 Ylläpitää ja edistää Arkkitehtitoimistojen Liiton yhtenäisyyttä ja arvostusta.

4.2 Varmistaa, että kaikki toimiston edustajat ja työntekijät toimivat näiden sääntöjen hengessä niin, että toimiston toiminta tai käytös ei heikennä toimeksiantajien tai yhteistyökumppanien luottamusta.

4.3 Toimia rehellisesti ja oikeudenmukaisesti.

4.4 Jatkaa toimintaansa vain näiden ammattisääntöjen hengessä toimivien tahojen kanssa.

5. Velvoitteet toisille suunnittelu- ja konsulttitoimistoille

ATL:n jäsentoimiston tulee:

5.1 Toimia kaikissa olosuhteissa tavalla, joka kunnioittaa toisten suunnittelu- ja konsulttitoimistojen laillisia oikeuksia ja etuja.

5.2 Tarkastaessaan toisten työsuorituksia suorittaa tehtävänsä ammattitaitoisesti ja oikeudenmukaisesti.

5.3 Suosia pätevyyttä arkkitehtitoimiston valintaperusteena

5.4 Antaa palkkiotarjous vain tilaajan sitä pyytäessä. Tarjouksen pohjana tulee olla riittävä tieto tehtävän luonteesta ja laajuudesta, ja siinä tulee selvästi ilmaista palkkion kattamat palvelut.
Tarjouksella ei tule harhauttaa tilaajaa tarkoituksellisella työmäärän aliarvioinnilla.

5.5 Kunnioittaa toisen arkkitehdin tekijänoikeutta.

Jos arkkitehdilta pyydetään tarjousta toisen arkkitehdin aikaisemmin suunnittelemasta kohteesta tai oleellista muutosta tai laajennusta toteutettuun suunnitelmaan, hänen tulee välittömästi ilmoittaa tälle asiasta.

Tehtävän saa ottaa vastaan edellyttäen, että toimeksianto ei ole ristiriidassa tekijänoikeuslain kanssa, eikä aikaisemmassa toimeksiannossa ei ole toimeksiantajan menettelystä johtuvia epäselvyyksiä. Epäselvissä tapauksissa tai jos tehtävää aikaisemmin hoitanut arkkitehti sitä vaatii, ATL:n jäsentoimiston, jolle tehtävää tarjotaan, tulee järjestää katselmus kohdetta aikaisemmin hoitaneen arkkitehdin ja toimeksiantajan kanssa. Katselmukseen tulee jommankumman arkkitehdin sitä vaatiessa pyytää liiton edustaja.

5.6 ATL:n jäsentoimiston tulee noudattaa SAFA:n kilpailusääntöjä

ATL:n jäsentoimiston ei tule:

5.7 Arkkitehtipalvelua tarjotessaan esittää toisen arkkitehtitoimiston hintatarjoukseen pohjautuvaa tai siitä muunneltua tarjousta.

5.8 Käyttää hyvän tavan vastaisia keinoja hankkiessaan toimieksiantoja itselleen tai toiselle toimistolle

6. Markkinointi

ATL:n jäsentoimistoilla on oikeus markkinoinnin yhteydessä käyttää nimensä jäljessä lausetta
”Toimisto on ATL:n jäsen”.

ATL:n jäsentoimiston tulee:

6.1 Tiedottaa itsestään ja markkinoida palvelujaan totuudenmukaisesti ja vilpittömästi.

6.2 Perustaa maineensa oman arkkitehtitoimintansa ansioille sekä tunnustaa työntekijöiden sekä muiden konsulttien ja asiantuntijoiden osuus tehtävässä.

6.3 Markkinoinnissaan noudattaa hyviä tapoja ja kunnioittaa alalla toimivia muita arkkitehteja. Markkinoinnin tulee kohdistua yksinomaan markkinoijan omaan toimintaan, ellei ole kysymyksessä yhteisilmoitus, eikä se saa olla toista arkkitehtia tai muita suunnittelijoita halventavaa tai heidän toimistaan kielteisessä sävyssä kertovaa.

7. Tulkinnanvaraiset tapaukset

Jos syntyy epäselvyyttä näiden eettisten sääntöjen tulkinnasta, arkkitehtitoimistojen keskinäisissä tai arkkitehtitoimistojen ja toimeksiantajien välisissä suhteissa tai epätietoisuutta menettelytapojen sopivuudesta, arkkitehtuurikilpailuista tai suunnittelutarjouskilpailuista, ATL:n jäsentoimiston velvollisuutena on pyytää ennakkopäätöstä Arkkitehtitoimistojen Liitolta.