Esipuhe

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry:n jäsentoimistot edustavat kokemukseltaan, ammatilliselta pätevyydeltään sekä koulutukseltaan alan korkeinta tasoa Suomessa ja myös kansainvälisesti. Liiton tiukat pätevyysvaatimukset takaavat tilaajille jäsentoimistojen tarjoamien arkkitehtisuunnittelupalvelujen korkean laadun.

ATL:n jäsentoimistot ovat sitoutuneet korkeisiin ammatillisiin vaatimuksiin, pätevyyteen, rehellisyyteen, puolueettomuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lisäksi ne sitoutuvat ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon työnsä keskeisen merkityksen yhteiskunnan ja ympäristön kestävän kehityksen toteutumisessa.

Näissä eettisissä säännöissä on esitetty ne periaatteet, joita ATL:n jäsentoimistojen tulee noudattaa harjoittaessaan arkkitehtipalvelua täyttääkseen edellä mainitut eettiset sitoumukset. Säännöt määrittelevät jäsentoimistojen velvoitteet yhteiskunnalle, toimeksiantajille, rakennusten käyttäjille, muille suunnittelu- ja konsulttitoimistoille sekä arkkitehtien ammattikunnalle.

Yhteiskunnan tulee osaltaan kunnioittaa ja luottaa arkkitehdin arvostelukykyyn ja ammattitaitoon sekä palkita ne oikeudenmukaisesti.

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on tavoitteiden asettajana päävastuu projektin laadusta. Arkkitehtitoimisto tarvitsee toimeksiannoissaan riittävät taloudelliset resurssit ja kohtuullisen suunnitteluajan voidakseen täyttää eettiset velvoitteensa. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä yhdessä pääsuunnittelijan kanssa on myös velvollisuus huolehtia, että hankkeeseen osallistuvat erikoissuunnittelijat ja konsultit vastaavat pätevyydeltään kohteen laatuvaatimuksia.